להקדים תרופה למכה

הסכם בין ידועים בציבור

דף הבית » הסכמי ממון וגירושין » הסכם בין ידועים בציבור

בשנים האחרונות התפשטה התופעה של בני זוג, ידועים בציבור, המקיימים יחדיו מסגרת משפחתית, אך אינם נשואים זה לזה.

לעיתים הבחירה נובעת מסיבות עקרוניות, ערכיות ודתיות ולעיתים מתוך אילוץ כמו: בני זוג מאותו מין, כהן וגרושה שלא יכולים להינשא, דת ולאום שונים וכן בני זוג הרשאים להינשא אך אינם מעוניינים בכך.

בית המשפט העליון פסק שבני זוג יוכרו כידועים בציבור אם הם מקיימים יחסי אישות כמו בעל ואישה, ובמקביל מנהלים משק בית משותף לא מתוך סידור כלכלי ונוחות, אלא כפועל יוצא של יחסיהם האישיים.

חרף ההכרה המתקדמת והנאורה של המשפט הישראלי במעמדם החוקי של ידועים בציבור, עדיין לא קיימים בדין הישראלי, הסדרים ברורים ביחס לזכויותיהם הממוניות במקרה של פרידה. זאת בניגוד לבני זוג נשואים שאין ביניהם הסכם ממון ואשר לגביהם קובע חוק יחסי ממון בין בני זוג, הסדר ברור וחד משמעי.

במקרה של פקיעת הקשר הזוגי בעקבות פרידה או פטירה של אחד מבני הזוג ובהעדר הסכם ממון, יהיה על הצדדים להוכיח בבית המשפט, כי הם עומדים במבחן המשפטי של הידועים בציבור. רק לאחר שצלחו משוכה זו אפשר יהיה להחיל עליהם את הכללים הרלבנטיים שנקבעו בפסיקת בתי המשפט לאורך השנים ועל בסיס אלה ובכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט, יקבעו זכויותיהם של בני הזוג.

סוגיה נוספת שצפויה להתעורר בעניינם של ידועים בציבור היא המועד שממנו יוכר מעמדם כידועים בציבור. לעניין זה יש חשיבות בעת קביעת הנכסים שצבר כל אחד מהם קודם לכן. אצל זוג נשוי, יום החתונה הוא היום הקובע לכל דבר ועניין ואילו אצל הידועים בציבור אין מועד קובע מוגדר ומוסכם מראש, שאותו ניתן להגדיר כיום תחילת השותפות.

אשר על כן, כדאי ומומלץ לידועים בציבור לערוך ביניהם הסכם ממון אשר ישקף נאמנה את הרצונות, הצרכים וההסכמות בכל הנוגע לרכושם, הקיים והעתידי.

הסכם ממון בין ידועים בציבור אינו מחייב אישור בית משפט. על הסכם זה חלים דיני החוזים בהיותו חוזה לכל דבר ועניין ודי בכך שנחתם על ידי שני הצדדים. במידה והצדדים בוחרים להוסיף להסכם חיזוק משפטי יכולים הם לחתום עליו בפני עורך דין או בפני נוטריון ו/או לחילופין לאשר את תוקפו בפני בית המשפט לענייני משפחה.

לחשיבות עריכת צוואה בנוסף להסכם ממון ראה "הסכם ממון".