מה צריך לכלול הסכם ממון ?

דף הבית » הסכמי ממון וגירושין » מה צריך לכלול הסכם ממון ?

1. פירוט של כלל נכסיו של כל אחד מבני הזוג שהיו בבעלותו ו/או ברשותו טרם מועד תחילת החיים המשותפים.

על ההסכם לתת מענה מפורש לדינם של אותם נכסים בסיטואציות שונות במהלך החיים המשותפים כגון :

• מצב של תחלוף איזה מן הנכסים שפורטו;

• התייחסות לפירות שיצברו בגין אותם נכסים לאחר תחילת החיים המשותפים.

2. בנוסף יש להגדיר:

• מה יהא דינם של נכסים שיתקבלו בירושה ו/או במתנה במהלך החיים המשותפים;

• מה יהא דינם של נכסים שיצברו על ידי אחד מבני הזוג או על ידי שניהם, במהלך החיים המשותפים.

3. קביעת האופן בו רשאי בן זוג אחד לתת למשנהו הודעה בגין רצונו לסיים את החיים המשותפים.

4. קביעת אירועים או מנגנונים נוספים אשר על פיהם יקבע מועד הפסקת החיים המשותפים.

5. קביעת מנגנון לפתרון סכסוכים בעתיד בטרם פניה לערכאות משפטיות (גישור, טיפול זוגי, וכיוצ"ב)

6. חלוקת הרכוש המשותף שייצבר על יד בני זוג במהלך החיים המשותפים

7. הסדרים ביחס למגורים לאחר פרידה (במגורים בדירה של אחד מבני הזוג, בדירה בבעלות משותפת או בדירה מושכרת)

8. התייחסות לרכיב המוניטין האישי והעסקי.

9. דינה של הכתובה במקרה של בני זוג נשואים או שעומדים להינשא (האם הסכום הנקוב בה מחייב או שמא יתקזז עם זכויות אחרות להן זכאית האישה במקרה של פרידה)